Voĭtkevich, G. V. (Georgiĭ Vitolʹdovich)

著者名典拠詳細を表示

著者の属性 個人
一般注記 His Geokhimii︠a︡ i kosmokhimii︠a︡ izotopov, 1983: t.p. (G. V. Voĭtkevich) colophon (Georgiĭ Vitolʹdovich Voĭtkevich)
LC data base, 1/17/84 (hdg.: Voĭtkevich, Georgiĭ Vitolʹdovich; usage: G. V. Voĭtkevich)
Krat. geogr. ėnt︠s︡ikl., 1960-1966: v. 5, p. 434 (Voĭtkevich, Georgiĭ Vitolʹdovich, b. 1922; sov. geokhimik; doktor geologo-mineralogich. nauk; zav. kafedroĭ geokhimii of Rostovskiĭ gos. un-t)
から見よ参照 Voĭtkevich, Georgiĭ Vitolʹdovich
Войткевич, Г. В.
ヴォイトケビッチ
ヴォイトケヴィッチ, G. V.
コード類 典拠ID=AU00052465  NCID=DA0666946X
1 地球化学原論 / G.V.ヴォイトケヴィッチ, V.V.ザクルートキン著 ; 岸本文男訳 東京 : 現代工学社 , 1983.12
2 地球の起源と進化 / ヴォイトケビッチ著 ; 青木斌監訳 東京 : 東海大学出版会 , 1977.10