si ma, qian
司馬, 遷

著者名典拠詳細を表示

著者の属性 個人
場所 漢左馮翊夏陽
一般注記 「史記」の著者
Ssu-ma Chʿien ho shih chi, 1987: colophon (Simaqian [in rom.])
「史記」第1册 (中華書局, 2013.9) には「生於漢武帝建元六年 (公元前一三五年)」とあり
EDSRC:史記故事選譯 / [司馬遷著](中華書局香港分局, 1973)
EDSRC:史记全译 / 司马迁著 ; 吴顺东[ほか] 译(贵州人民出版社, 1994.10)
EDSRC:Исторические записки ("Ши цзи") / Сыма Цянь ; перевод с китайского, вступительная статья, комментарий и приложения Р.В. Вяткина ("Наука", Глав. ред. восточной лит-ры,1972-)
EDSRC:Sử-ký / Tư-mã-Thiên ; bản việt văn của Nhượng-Tống(Nha xuât-ban Tân Viêt, 1964)
EDSRC:史記 / (漢) 司馬遷撰 ; (宋) 裴駰集解 ; (唐) 司馬貞索隱 ; (唐) 張守節正義(中華書局, 2013.9)
EDSRC:物語史記 / 司馬遷著 ; 山崎純一訳編(社会思想社, 1973.10)
EDSRC:Исторические записки (Ши цзи) / Сыма Цянь ; перевод с китайского, вступительная статья, комментарий и приложения Р.В. Вяткина("Наука", Глав. ред. восточной лит-ры, 1972-)
EDSRC:ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ / ᠰᠧ ᠮᠠ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠪᠠ ; [ᠸᠠᠩ ᠪᠥᠧᠧ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠪᠠ ; ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠪᠠ] (ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ, 1981): t.p. (ᠰᠧ ᠮᠠ ᠴᠢᠶᠠᠨ)
から見よ参照 司马, 迁<si ma, qian>
Ssŭ-ma, Chʿien, ca. 145-ca. 86 B.C.
Syma, T︠S︡i︠a︡nʹ, ca. 145-ca. 86 B.C.
Сыма, Цянь, ca. 145-ca. 86 B.C.
Sama, Chʿŏn, ca. 145-ca. 86 B.C.
Shiba, Sen, ca. 145-ca. 86 B.C.
Shi Ba, Sen, ca. 145-ca. 86 B.C.
Shi-ba, Sen, ca. 145-ca. 86 B.C.
Szuma, Chʾien, ca. 145-ca. 86 B.C.
Chʾien, Szuma, ca. 145-ca. 86 B.C.
S̲uhʹmā, Chihʹyin, ca. 145-ca. 86 B.C.
Chihʹyin S̲uhʹmā, ca. 145-ca. 86 B.C.
Se-ma Tsʿien, ca. 145-ca. 86 B.C.
Szema Tsʿeen, ca. 145-ca. 86 B.C.
Ssï-ma Tsʾién, ca. 145-ca. 86 B.C.
Sseu-ma Tsʿien, ca. 145-ca. 86 B.C.
Ssuma Chʿien, ca. 145-ca. 86 B.C.
Sima, Qian, ca. 145-ca. 86 B.C.
T︠S︡i︠a︡nʹ, Syma, ca. 145-ca. 86 B.C.
Simaquian, ca. 145-ca. 86 B.C.
Sve Ma, Ciyan
사마, 천
Tư mã Thiên
子長<zi chang>
太史公<タイシコウ>
ᠰᠧ ᠮᠠ, ᠴᠢᠶᠠᠨ<Se ma, Ciyan>
コード類 典拠ID=AU00128017  NCID=DA00442905
1 史記 / (漢) 司馬遷撰 ; (宋) 裴駰集解 ; (唐) 司馬貞索隱 ; (唐) 張守節正義 : set - 第10册 卷118至卷130. - 北京 : 中華書局 , 2013.9
2 悪の哲学 / 鶴見俊輔 [ほか] 編 東京 : 筑摩書房 , 2011.11
3 生きる技術 / 鶴見俊輔 [ほか] 編 東京 : 筑摩書房 , 2011.9
4 史記列伝抄 / [司馬遷著] ; 宮崎市定訳 ; 礪波護編 東京 : 国書刊行会 , 2011.3
5 現代語訳史記 / 司馬遷著 ; 大木康訳・解説 東京 : 筑摩書房 , 2011.2
6 史記 / 吹野安, 石本道明著 1,2. - 東京 : 明徳出版社 , 2007.6-
7 史記 / [(漢)司馬遷撰 ; (劉宋)裴駰集解 ; (唐)司馬貞索隠 ; (唐)張守節正義] 1 - 48. - 再版. - 北京 : 綫装書局 , 2002.10
8 史記列伝 / 司馬遷 [著] ; 貝塚茂樹, 川勝義雄訳 1,2. - 東京 : 中央公論新社 , 2001
9 史記 / 司馬遷撰 ; 裴駰集解 ; 司馬貞索隠 ; 張守節正義 北京 : 中華書局 , 1997.11
10 史記 / 司馬遷 [著] 1 - 12. - 東京 : 汲古書院 , 1996.6-1998.4
11 書 ; 表 / 司馬遷著 ; 小竹文夫, 小竹武夫訳 東京 : 筑摩書房 , 1995.11
12 世家 / 司馬遷著 ; 小竹文夫, 小竹武夫訳 上,下. - 東京 : 筑摩書房 , 1995.9-1995.10
13 列伝 / 司馬遷著 ; 小竹文夫, 小竹武夫訳 1 - 4. - 東京 : 筑摩書房 , 1995.7-1995.8
14 本紀 / 司馬遷著 ; 小竹文夫, 小竹武夫訳 東京 : 筑摩書房 , 1995.4
15 『史記』扁鵲倉公列伝訳注 / [司馬遷著] ; 森田傳一郎訳 東京 : 雄山閣出版 , 1986.2
16 史記 / [司馬遷著] ; 福島中郎訳 1 [本編] - 4 別冊. - 東京 : 学習研究社 , 1981.12-1985.7
17 史記世家 / 司馬遷 [著] ; 小川環樹 [ほか] 訳 上,中,下. - 東京 : 岩波書店 , 1980.5-1991.8
18 司馬遷 / 貝塚茂樹責任編集 東京 : 中央公論社 , 1978.10
19 史記列伝 / [司馬遷著] ; 小川環樹, 今鷹真, 福島吉彦訳 1 - 5. - 東京 : 岩波書店 , 1975
20 史記 / [司馬遷撰] ; 吉田賢抗著 1 - 14. - 東京 : 明治書院 , 1973-2014
21 史記 / [司馬遷著] ; [田中篤実等校訂] 1,2. - 縮印版. - [東京] : 古典研究會. - 東京 : 汲古書院 (発売) , 1972
22 覇者の条件 / 司馬遷[著] ; 市川宏, 杉本達夫訳 東京 : 徳間書店 , 1972
23 乱世の群像 / 司場馬遷[著] ; 奥平卓, 守屋洋訳 東京 : 徳間書店 , 1972
24 支配の力学 / 司馬遷[著] ; 丸山松幸, 和田武司訳 東京 : 徳間書店 , 1972
25 権力の構造 / 司馬遷[著] ; 大石智良, 丹羽隼兵訳 東京 : 徳間書店 , 1972
26 思想の命運 / 司馬遷[著] ; 藤本幸三, 西野広祥訳 東京 : 徳間書店 , 1972
27 史記 / 司馬遷著 ; 野口定男[ほか]訳 上,中,下. - 東京 : 平凡社 , 1972
28 歴史の底流 / 司馬遷 [著] ; 村山孚, 竹内良雄訳 東京 : 徳間書店 , 1972
29 史記 / [司馬遷著] ; 小竹文夫, 小竹武夫訳 1,2. - 東京 : 筑摩書房 , 1971.7
30 史記列伝 / 司馬遷[著] ; 小川環樹[ほか]訳 東京 : 筑摩書房 , 1969.9
31 史記 / 司馬遷著 上,下. - 臺北 : 臺灣商務印書館 , 1968.12
32 司馬遷 / 貝塚茂樹責任編集 東京 : 中央公論社 , 1968.5
33 史記 / 司馬遷著 ; 野口定男 [ほか] 訳 上,中,下. - 東京 : 平凡社 , 1968.2-1971
34 史記 / [(漢)司馬遷撰] 上. - 臺北 : 臺灣商務印書館 , [1967]
35 史記(下) / [(漢)司馬遷撰] . 漢書(上) / [(漢)班固撰] 臺北 : 臺灣商務印書館 , [1967]
36 史記 / [司馬遷著] ; 小竹文夫, 小竹武夫訳 1,2. - 東京 : 筑摩書房 , 1962
37 史記 / [漢]司馬遷撰 ; [宋]裴駰集解 ; [唐]司馬貞索引 ; [唐]張守節正義 : set - 第10冊 巻118至巻130. - 北京 : 中華書局 , 1959.9
38 史記 / (漢)司馬遷撰 ; (宋)裴駰集解 ; (唐)司馬貞索隱 ; (唐)張守節正義 第1冊 - 第6册 : 精裝. - 北京 : 中華書局 , 1959.9
39 史記 / 司馬遷撰 ; 野口定男[等]訳 上,下. - 東京 : 平凡社 , 1958-1959
40 孝文本紀 / 司馬遷撰 ; 裴駰集解 ; 貴重古典籍刊行會編輯 第10. - 東京 : 貴重古典籍刊行會 , 1954.6
41 史記平準書・漢書食貨志 / 加藤繁譯註 東京 : 岩波書店 , 1942.9
42 史記 / [司馬遷著] 東京 : 古典保存会 , 1938.6
43 呂后本紀 / [司馬遷著] ; [大江家國書寫點合] 東京 : 古典保存会 , 1935.12
44 史記 / [司馬遷著] 1 - 6. - 東京 : 有朋堂書店 , 1920-1923
45 史記列傳 / 司馬遷著 ; 重野安繹校訂 上,下. - 東京 : 冨山房 , 1911.4-1911.8
46 史記 / 司馬遷撰 1,2. - [台北] : 藝文印書館 , 19--
47 史記十傳纂評 / [漢] 司馬遷著 ; 芳本鉄三郎纂評 第1冊: 巻1-巻2 - 第5冊: 巻9-巻10. - 岡山町(岡山県) : 大島勝海 , 1885.2
48 史記十傳纂評 / 司馬遷著 ; 芳本鉄三郎纂評 岡山區 (岡山県) : 大島勝海 , 1885.2
49 史記 / 司馬遷撰 ; 裴駰集解 東京 : 貴重古典籍刊行会